Om Emma Dahlström

Advokat Emma Dahlström har varit verksam på advokatbyrå sedan år 2003 och startade år 2013 egen advokatbyrå i Stockholm.

Advokatbyrån har specialiserat sig på fastighetsrätt, bostadsrätt och konsumententreprenadrätt. Advokat Emma Dahlström har en lång och gedigen erfarenhet av att biträda klienter vid tvistelösning och driver varje år ett mycket stort antal ärenden i och utanför domstol i bostadsjuridiska frågor. Advokatbyrån kan bistå fastighetsägare, bostadsrättshavare såväl som bostadsrättsföreningar i frågor som rör bostadsjuridik. Advokatbyråns främsta mål är att tillgodose klientens intressen och behov samt också skapa förutsättningar för att undvika utdragna och kostsamma domstolsprocesser. Advokatbyrån kan hjälpa Dig om Du har hamnat i en tvist eller om Du behöver hjälp med att upprätta juridiska dokument av olika slag och kan även bistå med juridisk rådgivning.

Advokatsamfundet

Fastighetsrätt

Advokatbyrån bistår klienter i tvister rörande fel i fastighet, nyttjanderätt, servitut, hyresrätt, arrende m.m. Inte minst vid köp eller försäljning av fast egendom kan det uppstå frågor i vilken mån säljaren eller köparen är ansvarig för fel som upptäcks efter köpet eller om fastigheten inte stämmer överens med vad köparen trott sig köpa. Det kan tex röra sig om att fastigheten är behäftad med en skada eller inte stämmer överens med uppgifter som säljaren har lämnat. Av betydelse i dessa sammanhang är bl.a köparens undersökningsplikt, det vill säga köparens ansvar att undersöka fastigheten innan köpet. Inom fastighetsrätten pratar man ofta om så kallade ”dolda fel” vilket innebär att felen inte varit upptäckbara. Inte sällan kan det därför uppstå tvist mellan säljare och köpare gällande frågan om fel i en fastighet vilket ofta föranleder behovet av juridisk hjälp inom fastighetsrätten. Det kan även uppstå andra frågor inom fastighetsrätten, tex rörande nyttjanderätt och servitut. Det kan då röra sig om vilken rätt en fastighet har att på visst sätt nyttja en annan fastighet, exempelvis rätten att ta väg över annans fastighet, rätten att ta vatten från en vattenbrunn på annans fastighet m.m.

Bostadsrätt

Advokatbyrån bistår klienter vid tvister rörande fel i bostadsrätt. Om du upptäcker fel eller brister i en lägenhet (bostadsrätt) som du köpt, uppstår ofta behovet av juridiskt biträde för att bedöma huruvida det är ett ”köprättsligt fel” som medför rätt att påkalla prisavdrag eller hävning av köpet. Det kan tex röra sig om att lägenheten inte har den boyta som säljaren angett, att det föreligger en vattenskada i lägenheten eller att lägenheten i annat avseende avviker från vad säljaren har utfäst. Som köpare har man en skyldighet att meddela fel och brister till säljaren i en så kallad reklamation vilket advokatbyrån kan bistå dig med. Om köparen av en lägenhet du sålt har reklamerat ett fel i lägenheten kan advokatbyrån ge dig råd om hur du skall bemöta kravet. En bostadsrätt utgör lös egendom och till skillnad från de felregler som gäller vid köp av fast egendom tillämpas felreglerna enligt köplagen. Om ett fel föreligger eller inte bedöms i första hand enligt vad som följer av avtalet. I annat fall görs bedömningen utifrån vad köparen med fog kunnat förvänta sig. Den påföljd som ofta aktualiseras om lägenheten är behäftad med köprättsligt fel är prisavdrag.

Bostadsrättsförening och medlem

Advokatbyrån biträder också enskilda bostadsrättsmedlemmar såväl som bostadsrättsföreningar i frågor kring bostadsrätt. En rad frågor kan uppstå när det gäller förhållandet och ansvaret mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde bostadsrättshavaren. Det kan t ex gälla frågor om vem som ansvarar i och utanför den egna lägenheten (ansvaret för lägenhetens inre och yttre skick) och ansvarsfördelningen när skador uppkommer, förekomsten av störningar i boendet, rätten att hyra ut sin lägenhet, lägenhetens skick när den ska upplåtas första gången efter en nyproduktion, hur beslut inom föreningen ska fattas m.m. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper in sig i en bostadsrättsförening och blir delägare i denna ekonomisk förening. Det är bostadsrättslagen och föreningens stadgar som reglerar styrelsens befogenheter och medlemmarnas ansvar och skyldigheter. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen och alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen.

Konsumententreprenadrätt

Advokatbyrån biträder klienter i tvist med avseende på hantverkstjänster, bygg- och reparationsarbeten, nyproduktion samt större eller mindre ombyggnationer. Ibland händer det att ett arbete försenas, inte blir riktigt gjort eller att det uppstår något annat oförutsett problem. En tvist med hantverkare kan därför tex handla om att man som kund tycker att hantverkaren gjort fel, att hantverkaren inte har levererat det som överenskommit eller att hantverkaren har tagit betalt för tjänster eller material utöver parternas avtal. Konsumenttjänstlagen ställer krav på det utförda arbetets kvalitet och om arbetet inte utförts fackmannamässigt så reglerar lagen vad som gäller vid eventuella fel på tjänsten och vilka möjligheter som kunden har att reklamera, hålla inne betalning och att vidta andra åtgärder. Att en tjänst ska utföras fackmässigt innebär att tjänsten ska utföras på ett sådant sätt som kan krävas av en normalt skicklig fackman på området. Har beställaren och hantverkaren kommit överens om ett fast pris i förväg får det inte ändras. Ett alternativ till fast eller ungefärligt pris är löpande pris där beställaren betalar per timme. Det är då viktigt att komma överens om timpriset.

Tvist

Advokatbyrån biträder klienter i tvistemål inom ovan angivna rättsområden. En tvist uppstår i regel om två parter inte kommer överens. Om parterna inte kan lösa tvisten själva eller med hjälp av ombud, kan tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett tvistemål. Processen inleds med att ansökan om stämning inges till tingsrätten. Stämningsansökan ska innehålla ett yrkande (ett krav) och rättslig grund för det som yrkas och även bevisuppgifter. Därefter utfärdar tingsrätten stämning och den som blir stämd föreläggs att inkomma med ett svaromål. Detta innebär att man inom viss angiven tidsfrist måste svara på det som yrkats i stämningsansökan. Svaret ska vara skriftligt och innehålla besked om yrkandet medges eller bestrids. Om yrkandet bestrids ska rättsliga grunden anges och även vilka bevisuppgifter som bestridandet stödjer sig på. Tingsrätten kallar därefter till ett sammanträde inför en domare som kallas muntlig förberedelse (muf). Ett syfte med detta sammanträde är att undersöka om det finns förutsättningar för att parterna ska kunna hitta en uppgörelse i godo, det vill säga att parterna träffar en förlikning. Om en förlikning inte kan uppnås föreläggs parterna att inkomma med slutliga bevisuppgifter och tingsrätten beslutar att sätta ut målet till ett sammanträde som kallas huvudförhandling.

Rättsskydd

Om Du som klient har en hemförsäkring ingår i de flesta fall ett rättskydd som kan täcka delar av dina advokatkostnader. Ett av kraven för att beviljas rättsskydd brukar vara att det föreligger en tvist som kan prövas som ett så kallat T-mål i allmän domstol. Advokatbyrån biträder Dig som klient med att upprätta en ansökan om rättsskydd till Ditt försäkringsbolag. De flesta försäkringsbolag har en tvåårsregel som innebär att du skall ha varit försäkrad utan uppehåll i minst två år då tvisten uppstår. Däremot behöver du inte ha varit försäkrad i samma försäkringsbolag under denna tid så länge det inte förelegat något avbrott i försäkringen. De flesta rättsskyddsförsäkringar tar ut en självrisk som brukar uppgå till mellan 20 och 25 procent. Rättsskyddet gäller upp till ett visst maxbelopp som kan variera mellan olika försäkringsbolag. Enligt försäkringsvillkoren lämnas ersättning för skälig tidsåtgång och högst enligt gällande timtaxa som för närvarande för år 2017 är 1.677,50 kronor/timme inklusive moms. Rättsskyddet kan även ersätta nödvändiga utredningskostnader i målet upp till en viss beloppsgräns, exempelvis för fuktutredning, besiktning eller sakkunnigutlåtande.

Kontakt

Emma Dahlström
Karlavägen 18
114 31 Stockholm

Tel: 08-770 22 44
Mail: [email protected]

Advokatbyrå med specialinriktning på fastighetsrätt och bostadsrätt och som bistår Dig i alla frågor som rör bostadsjuridik.